گروه مطالعات زنان

                         به گروه مطالعات زنان خوش آمدید.

 

امروزه حقوق زن یکی از مباحث اساسی در مجامع حقوقی وسیاسی محسوب می شود. بحران هویت زن وخانواده یکی از رویدادهای تلخی است که جامعه کنونی را به شدت مورد آسیب قرار داده است. از آنجا که اصیل ترین نیازهای آدمی در ظرف خانواده تامین می گردد، وسعادت زن بستگی دارد. توجه به جایگاه زن وخانواده امر بسیار مهمی برای جوامع بشری است.

ضروریت