درباره دانشکده

بسمه تعالی دانشکده علوم اجتماعی تاریخچه :   دانشگاه آزاداسلامی واحد رودهن ، رشته علوم اجتماعی را با گرایش خدمات اجتماعی در سال 1366 با پذیرش 60 دانشجو تأسیس وسپس دو سال بعدگروه علوم اجتماعی با مدیریت زنده یاد دکتر منصور قنادان رسماً شروع به کار کرد.پس از آن در سال 1370 رشته های برنامه ریزی اجتماعی ودبیری علوم اجتماعی نیز پایه گذاری شد. در سال1371 با تصویب کارشناسی ارشد رشته  جمعیت شناسی  و سال بعد نیز کارشناسی ارشد رشته پژوهش درعلوم اجتماعی   به پذیرش دانشجو پرداخت وبا مصوبه سازمان مرکزی دانشگاه آزاداسلامی دانشکده علوم اجتماعی به تصویب رسید . در ادامه فعالیت آموزشی دانشکده علوم اجتماعی   گسترش یافت ودرسال1376 کارشناسی رشته مطالعات خانواده  ودر سال 1383 کارشناسی ارشد مطالعات زنان نیز مصوب شد   ودانشجو یان زیادی مشغول به تحصیل شدند. پس از آن در مقطع کارشناسی دو رشته دیگر علوم سیاسی و فقه وحقوق اسلامی درسال های 1388 و 1389 به رشته های این دانشکده اضافه شد در حال حاضر دانشکده علوم اجتماعی با تعداد شش رشته در مقطع کارشناسی و سه رشته در مقطع کارشناسی ارشد به تعداد 1416 دانشجو و32 عضوهیأت علمی به فعالیت علمی وآموزشی خود ادامه می دهد. با توجه به توان علمی دانشکده دورشته دکتری بررسی مسائل اجتماعی ایران و مطالعات خانواده وهمچنین کارشناسی ارشد مددکاری اجتماعی ومهندسی توانبخشی اجنماعی ، مراحل تصویب خود را طی می کنند .